Algemene leveringsvoorwaarden voor zakelijk klanten.

Cable Home B.V. (leveringsvoorwaarden 12-2016).

Algemene verkoopvoorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten en diensten aan zakelijke klanten door de bedrijvengroep Cable Home. In deze Algemene Voorwaarden staat Cable Home voor Cable Home B.V., gevestigd aan Vivaldistraat 4, 3816VM Amersfoort, Nederland.

1. Overeenkomst

a) Op alle offertes die door Cable Home worden opgesteld en alle bestellingen die door Cable Home geaccepteerd worden, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Er zijn geen andere voorwaarden van toepassing op de overeenkomsten tussen Cable Home en de op de bestelbon vermelde entiteit van de klant (hierna te noemen de “Klant”), waaronder eventuele algemene voorwaarden op eventuele bestelbonnen of soortgelijke documenten. Eventuele schriftelijke offertes of prijsopgaven die door Cable Home afgegeven worden, vormen geen aanbod en alle bestellingen van Klanten voor producten die door Cable Home verkocht worden (hierna te noemen “Producten”) en diensten die door Cable Home geleverd worden (hierna te noemen “Diensten”), zullen gezien worden als een aanbod van de Klant om de Producten of Diensten als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden, te kopen. Er wordt geen bindende Overeenkomst gecreëerd wanneer de Klant een bestelling plaatst, tenzij en totdat Cable Home een bevestiging van de bestelling naar de Klant heeft gestuurd. Cable Home is niet verplicht om bestellingen van Klanten te aanvaarden.
Door of namens Cable Home verstrekte bronnen als prijslijsten, brochures, catalogi, folders, websites en andere gegevens binden Cable Home slechts voor zover in de offerte expliciet naar gegevens uit deze bronnen wordt verwezen.
b) Deze Algemene Voorwaarden vormen samen met de bestelling van de Klant en de orderbevestiging van Cable Home de volledige Overeenkomst tussen de partijen voor de levering van de Producten en/of de Diensten (hierna te noemen “Overeenkomst”), tenzij de Klant en Cable Home een schriftelijke Overeenkomst overeengekomen zijn waaraan de aan- en verkoop van de Producten en Diensten door de partijen onderworpen zijn: in dit geval prevaleren de voorwaarden van de Overeenkomst bij een verschil met de onderhavige Algemene Voorwaarden.
c) De Klant accepteert het feit dat eventueel marketingmateriaal, andere door Cable Home geleverde informatie en/of mondelinge aanbiedingen van een medewerker of vertegenwoordiger van Cable Home geen onderdeel vormen van de Overeenkomst en dat deze informatie niet behandeld mag worden als een aanbod van Cable Home.

2. Prijs en betaling

a) De prijzen van de Producten en Diensten zijn die prijzen die door Cable Home bevestigd worden in diens orderbevestiging. Deze prijzen zijn exclusief BTW of enige andere van toepassing zijnde, door de wet opgelegde omzetbelasting, heffingen of accijnzen. De Klant zal alle kosten, rechten en/of andere belastingen betalen die door de wet opgelegd worden en/of waarmee het Product of de Diensten in een relevant rechtsgebied belast wordt/worden. Voor opdrachten van € 350,00 of minder, excl. BTW, wordt € 50,00 administratiekosten excl. BTW in rekening gebracht. Cable Home is

gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien de levering meer dan drie (3) maanden na de datum van orderbevestiging plaatsvindt.
b) Tenzij anders vermeld in de orderbevestiging van Cable Home, zal Cable Home voor de Producten ten tijde van de verzending en voor de Diensten vooraf een factuur opstellen en verzenden. Alle facturen dienen binnen dertig (30) dagen vanaf de factuurdatum betaald te worden. Cable Home is gerechtigd de wisselkoers te hanteren die geldt op de datum van levering. Betalingen worden pas als ontvangen beschouwd als Cable Home de gehele verschuldigde som ontvangen heeft.

c) Indien de Klant niet tijdig tot (volledige) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Op door de Klant te betalen bedragen die dertig (30) dagen na de vervaldatum nog niet zijn voldaan, is de Klant over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. De rente zal zowel voor als na een eventuele rechterlijke uitspraak blijven oplopen. De Klant zal Cable Home alle kosten en uitgaven vergoeden (met inbegrip van gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten) die Cable Home moet maken voor het innen van achterstallige betalingen.

d) De Klant dient alle betalingen zonder enige aftrek of verrekening te voldoen.

3. Levering

a) Tenzij anders vermeld in de orderbevestiging van Cable Home, geschiedt de levering van Producten FCA (INCOTERMS 2010). Ongeacht de leveringsvoorwaarde die is overeengekomen, betaalt de Klant de kosten voor luchtvracht in het geval hij luchtvracht wenst.
Alle door Cable Home vooraf afgegeven leveringsdata voor Producten zijn schattingen. Indien er geen leveringsdatum vermeld is, zullen de Producten binnen een redelijke termijn geleverd worden. Het aantal door Cable Home geregistreerde verzonden Producten wordt geacht het aantal door de Klant ontvangen Producten te zijn, tenzij de Klant doorslaggevend bewijs kan tonen dat het tegendeel bewijst. Cable Home behoudt zich het recht voor om de levering van Producten en/of Diensten op te schorten indien er nog een factuur van de Klant openstaat.
b) Cable Home heeft het recht om in delen en in willekeurige volgorde te leveren. Indien Cable Home een of meerdere deelleveringen nog niet uitgevoerd heeft, heeft de Klant geenszins het recht om de Overeenkomst waarop de deelleveringen betrekking hebben, te ontbinden en/of een schadevergoeding in te dienen. Iedere deellevering wordt gezien als een afzonderlijk Overeenkomst, op voorwaarde dat de levering van deelleveringen uitgesteld kan worden totdat de prijs van de Producten van eerdere deelleveringen volledig voldaan is.
c) Indien de Producten niet op de geplande datum naar hun bestemming verzonden kunnen worden om redenen die toe te schrijven zijn aan de Klant en/of om redenen waarop Cable Home redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, dan heeft Cable Home het recht om de betreffende Producten op kosten en het risico van de Klant op te slaan. In dit geval zal de ontvangstbevestiging van het depot in elk opzicht dienst doen als verzenddocument en zal de Klant Cable Home binnen veertien (14) dagen na het eerste verzoek hiertoe alle eventuele extra kosten volledig vergoeden.
d) De Klant zal de Producten bij aflevering onmiddellijk controleren en zal Cable Home binnen vijf (5) werkdagen na aflevering op de hoogte stellen indien de Producten beschadigd zijn of niet overeenkomen met de Overeenkomst. Indien de Klant Cable Home niet in overeenstemming met Artikel 3(d) van de onderhavige Algemene Voorwaarden op de hoogte heeft gesteld, dan wordt ervan uitgegaan dat de Producten

aanvaard zijn. Producten waarvoor een defect of schade gemeld is in het kader van Artikel 3(d) van de onderhavige Algemene Voorwaarden zullen samen met de originele verpakking door de Klant intact worden bewaard op risico van de Klant en ofwel (i) door de Klant bewaard worden gedurende een redelijke termijn om Cable Home of diens vertegenwoordiger de tijd te geven om de Producten te controleren of op te halen, ofwel (ii) op verzoek van Cable Home door de Klant aan Cable Home geretourneerd te worden.

4. Risico en eigendom

a) In overeenstemming met bovenstaande Artikel 3(a) gaat het risico van de Producten bij aflevering over op de Klant.
b) Het eigendomsrecht van de Producten (maar niet de eigendomsrechten van software) zal pas overgedragen worden aan de Klant wanneer Cable Home de volledige bedragen heeft ontvangen die betrekking hebben op de betreffende bestelling. Tot het moment dat het eigendomsrecht van het Product overgegaan is op de Klant, zal de Klant het Product als houder en bewaarnemer van Cable Home in bezit hebben. De Klant zal eventuele markeringen waaraan het Product herkend kan worden of verpakking op/van het Product of met betrekking tot het Product niet vernietigen, onleesbaar maken of verbergen. Indien Cable Home hiertoe verzoekt, zal de Klant de Producten apart van andere goederen opslaan en ervoor zorgen dat ze duidelijk herkenbaar zijn als eigendom van Cable Home. Zolang de Klant met toestemming van Cable Home Producten in bezit heeft, mag de Klant de goederen als lastgever verkopen of verhuren in het kader van de normale uitoefening van zijn activiteiten en zonder dat Cable Home aansprakelijk is jegens de persoon met wie de Klant zaken doet. De Klant geeft Cable Home, diens vertegenwoordigers en medewerkers onherroepelijk toestemming om op elk willekeurig moment de ruimte waar de Producten opgeslagen zijn of kunnen worden met of zonder voertuig te betreden om de Producten te controleren of, indien een van de in Artikel 9(b) beschreven gebeurtenissen optreedt met betrekking tot de Klant, om een Product op te halen waarvan het eigendomsrecht niet overgegaan is op de Klant.

5. Garantie en reclame door koper

a) Cable Home garandeert de Klant dat (i) de Producten (met uitzondering van eventuele software) vrij zullen zijn van materiaal- en fabrieksfouten gedurende een periode van twaalf (12) maanden vanaf de leverdatum (hierna te noemen “Garantie op producten”) en dat (ii) de Diensten geleverd zullen worden met de zorg en de vakkundigheid die redelijkerwijs verwacht kunnen worden (“Garantie op Diensten”). Voor gerepareerde respectievelijk vervangende onderdelen die tijdens de garantieperiode zijn uitgevoerd, geldt een nieuwe garantietermijn van negentig (90) dagen, met dien verstande dat elke garantie vervalt zodra de termijn van twaalf (12) maanden na de oorspronkelijke levering van het product is verstreken.
b) Indien Cable Home de in Artikel 5(a) vermelde garantie schendt, dan zal de Klant Cable Home binnen tien (10) werkdagen vanaf de datum waarop de Klant de schending opmerkt, op de hoogte stellen van de schending en, op verzoek van Cable Home, het Product retourzenden. De kosten en het risico van het retourzenden zijn voor rekening van de Klant.
c) Cable Home zal op eigen kosten en zo snel als het redelijkerwijs kan, de schending onderzoeken. Het enige en exclusieve verhaal van de Klant en de volledige aansprakelijkheid van Cable Home bestaat eruit dat Cable Home alle commercieel

redelijke inspanningen zal verrichten om:
(i) in het geval van een schending van de Garantie op Producten het betreffende Product naar eigen inzicht te repareren en/of te vervangen. Indien Cable Home het betreffende Product niet meer fabriceert, heeft Cable Home het recht om het Product te vervangen door een product van gelijke functionaliteit en kwaliteit of (naar eigen inzicht) de voor dat Product betaalde prijs te vergoeden;
(ii) in het geval van een schending van de Garantie op Diensten, de Diensten naar eigen inzicht binnen een redelijke termijn opnieuw te leveren of de prijs die de Klant betaald heeft voor de betreffende Diensten, te vergoeden.
d) De garanties die uiteengezet zijn in Artikel 5(a) gelden niet voor het vervangen van verbruiksgoederen en Cable Home kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor defecten door (i) zelf aangebrachte wijzigingen, verkeerd gebruik, moedwillige beschadiging, abnormale werkomstandigheden, het niet opvolgen van de (mondelinge of schriftelijke) instructies van Cable Home of nalatigheid; (ii) schade door ongelukken of enige andere schade die niet te wijden is aan normale slijtage; (iii) dat andere mensen dan Cable Home of diens geautoriseerde leveranciers werkzaamheden uitgevoerd hebben aan het Product; (iv) dat er software (anders dan de door Cable Home geleverde software) op of naar het Product gedownload is; of (vi) de omstandigheden op de locatie van de Klant niet voldoen aan de Productspecificaties.
e) De garanties die vermeld zijn in Artikel 5 zijn, voor zover maximaal toegestaan onder toepasselijk recht, exclusief en vervangen alle andere garanties en voorwaarden, ongeacht de vraag of deze expliciet, impliciet of wettelijk bepaald zijn, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele garanties van kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk, doel of geschiktheid, met betrekking tot de Producten, de Diensten en de Overeenkomst.

6. Intellectuele eigendomsrechten

Voor producten die door Cable Home ontwikkeld en/of -al dan niet namens- geproduceerd zijn erkent de Klant dat Cable Home de eigenaar (of de licentiehouder) is van alle patenten, geregistreerde ontwerpen, auteursrechten en andere, al dan niet in een bepaald land registreerbare vergelijkbare rechten (hierna te noemen “Intellectuele eigendomsrechten”) op die Producten en eventuele tekeningen, ontwerpen, instrumenten, apparatuur en andere materialen die door Cable Home aan de Klant geleverd worden. Eventuele Intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit of gecreëerd zijn door (i) eventuele aan/in de Producten aangebrachte verbeteringen of wijzigingen, (iii) eventuele afgeleide producten die op basis van de Producten vervaardigd zijn, en (iii) de levering van de Diensten, zullen berusten bij Cable Home. De Klant zal geen enkele rechten hebben op het bovenstaande door eventuele gegeven feedback, onderzoeksresultaten, ontwerpen of andere bijdragen die de Klant aan Cable Home geleverd heeft.

7. Vertrouwelijkheid

a) “Vertrouwelijke Informatie” betekent alle informatie met betrekking tot alle of een deel van de bedrijfsvoering, financiële zaken, productontwikkelingsplannen en -concepten, prijsbeleid, klanten, marketingplannen en eventuele andere door of uit naam van een partij geleverde informatie die redelijkerwijs als vertrouwelijk en/of bedrijfseigen behandeld zou moeten worden.
b) Beide partijen stemmen ermee in dat ze de door hen ontvangen of aan hen bekend gemaakte Vertrouwelijke Informatie uitsluitend zullen gebruiken voor het doel van de

Overeenkomst en dat ze deze Vertrouwelijke Informatie niet tijdens of na de voltooiing, de vervaldatum of de beëindiging van de Overeenkomst direct of indirect bekend zullen maken aan derden, met uitzondering van gevallen waarin (i) ze hiervoor vooraf schriftelijke toestemming hebben gekregen van de partij van wie de Vertrouwelijke Informatie afkomstig is; (ii) dit nodig is om te voldoen aan eventueel toepasselijk recht, juridisch proces of beroepsregels; (iii) ze deze geven aan hun auditors, juridisch adviseurs en andere beroepsmatige adviseurs; en (iv) om hun rechten uit hoofde van onderhavige Overeenkomst af te dwingen.

8. Uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid

a) Ongeacht andersluidende bepalingen in de Overeenkomst, zal geen van de partijen haar aansprakelijkheid met betrekking tot overlijden of persoonlijk letsel, dat veroorzaakt is door de nalatigheid van die partij, of de aansprakelijkheid voor een onjuiste voorstelling van zaken of een andere aansprakelijkheid die onder het toepasselijk recht niet door een Overeenkomst uitgesloten of beperkt kan worden, uitsluiten of beperken. b) BEHOUDENS HET HIERBOVEN GENOEMDE ARTIKEL 8(a), ZAL GEEN VAN BEIDE PARTIJEN JEGENS DE ANDERE AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR EVENTUELE BEDRAGEN OP GROND VAN VERBINTENISSEN OF ONRECHTMATIGE DAAD, KRACHTENS DE WET OF ANDERSZINS, VOOR WINSTDERVING, INKOMSTENDERVING, HET MISLOPEN VAN ‘BUSINESS OPPORTUNITIES’, GEGEVENSVERLIES OF INDIRECT VERLIES VAN WELKE AARD DAN OOK MET BETREKKING TOT CLAIMS DIE VOORTVLOEIEN UIT DE OVEREENKOMST OF DIE ANDERSZINS BETREKKING HEBBEN OP DE PRODUCTEN EN/OF DE DIENSTEN, ONGEACHT DE VRAAG OF HET BETREFFENDE VERLIES VERWACHT KON WORDEN.
c) BEHOUDENS HET VERMELDE IN ARTIKEL 8(a) EN ARTIKEL 8(b) VAN ONDERHAVIGE VOORWAARDEN, ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN CABLE HOME JEGENS DE KLANT DIE VOORTVLOEIT UIT DE OVEREENKOMST OF DIE OP ANDERE WIJZE IN VERBAND STAAT MET EEN HANDELING OF DE NALATIGHEID VAN CABLE HOME BEPERKT ZIJN TOT HET BEDRAG DAT DOOR DE KLANT AAN CABLE HOME BETAALD IS OF BETAALD DIENT TE WORDEN VOOR DE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN DIE DEEL UITMAKEN VAN DE BETREFFENDE BESTELLING.

9. Beëindiging

a) Zonder afbreuk te doen aan eventuele andere rechten waar ze recht op heeft, kan elke partij de wederpartij schriftelijk op de hoogte stellen van de wens dat ze de Overeenkomst met directe ingang (of op elk later tijdstip) wil beëindigen indien de wederpartij een of meerdere bepalingen van de Overeenkomst op aanzienlijke wijze schendt en (indien de schending herstelbaar is) deze schending niet herstelt binnen dertig (30) dagen nadat de betreffende partij op de hoogte gesteld is van de schending. b) Indien een van de partijen op welk tijdstip dan ook in staat van faillissement verklaard wordt, tot boedelafstand overgaat, (voorlopige of definitieve) surseance van betaling verleend wordt, in het geval dat beslag op het gehele vermogen van de andere partij of een gedeelte daarvan wordt gelegd of in het geval dat onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd, dan heeft de wederpartij het recht om de Overeenkomst onmiddellijk middels een schriftelijke kennisgeving te ontbinden.
c) De verdere rechten en verplichtingen van beide partijen zullen bij beëindiging van de Overeenkomst onmiddellijk ophouden te bestaan. De beëindiging van de Overeenkomst

heeft geen invloed op de op de datum van beëindiging reeds opgebouwde rechten en verplichtingen van de partijen. Bij beëindiging van de Overeenkomst zullen beide partijen onmiddellijk alle Vertrouwelijke Informatie die in het kader van de Overeenkomst gegeven is en eventuele andere door de andere partij overhandigde documentatie, materialen en gegevens retourneren aan de andere partij.

10. Overmacht

Cable Home en de Klant zijn vrijgesteld van het leveren van prestaties gedurende een periode waarin en voor zover zij of haar onderleveranciers niet geheel of gedeeltelijk aan haar/hun verplichtingen of diensten kan/kunnen voldoen door oorzaken waar zij redelijkerwijs geen invloed op kan/kunnen uitoefenen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, overmacht, stakingen, uitsluiting, ongeregeldheden, oorlogshandelingen, epidemieën, storingen in de communicatielijnen en stroomstoringen).

11. Algemeen

a) De Overeenkomst vormt de volledige Overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp van de Overeenkomst en vervangt alle voorgaande akkoorden, toezeggingen, afspraken en Overeenkomsten tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp van de Overeenkomst. Indien deze Algemene Voorwaarden, de bestelling van de Klant en de orderbevestiging van Cable Home met elkaar in strijd zijn, dan zal de orderbevestiging prevaleren. Wijzigingen in de Overeenkomst zijn pas geldig indien deze schriftelijk opgetekend zijn en ondertekend zijn in naam van Cable Home door een persoon die hier naar behoren toe bevoegd is en van wie de Klant weet dat hij/zij hiertoe bevoegd is door Cable Home.